บทความวิชาการ
แนวคิดเรื่อง Distribution Requirement Planning เพื่อการบริหารจัดการสต๊อก และต้นทุนสินค้าของร้านค้าส่งยาอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อบทความ แนวคิดเรื่อง Distribution Requirement Planning เพื่อการบริหารจัดการสต๊อก และต้นทุนสินค้าของร้านค้าส่งยาอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนบทความ ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-003-03-2562
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 18 มี.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 17 มี.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ การนำแนวคิดการบริหารจัดการกระจายสินค้า (Distribution Requirement Planning : DRP) มาพัฒนาใช้ร่วมกับ Pull System ในการจัดการคำสั่งซื้อ เพื่อประกอบกับการพิจารณาวางแผนกระจายสินค้าแบบ Allocation of Shortages จะช่วยสนับสนุนให้ร้านค้าส่งยา สามารถปรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าได้อย่างเหมาะสม มีเครื่องมือและแนวทางการเก็บข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย คำสั่งซื้อ ทำเลและสถานที่จัดเก็บ และกระจายสินค้า ระบบการจัดการในการบริหารคลังสินค้า รวมเกี่ยวกับต้นทุนการถือครองและเก็บรักษาสินค้า รวมทั้งต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าต่อครั้ง เพื่อช่วยในการตัดสินใจกำหนดนโยบายด้าน Inventory Management นอกจากนี้ ในการจัดการสินค้าเพื่อการจัดเก็บ การกระจายและส่งมอบสินค้า เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ นับรวมถึงระยะเวลาการดำเนินงานต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ได้แก่ ข้อมูลการบรรจุเพื่อขนส่ง การเดินทางเพื่อจัดส่งสินค้าซึ่งต้องคำนึงถึงระยะทาง เวลา และคุณภาพของสินค้าก่อนและหลังการจัดส่ง ผ่านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อให้ร้านค้าส่งยาขนาดกลางได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำแนวคิดการกระจายสินค้ามาปรับใช้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ พฤติกรรมของลูกค้า และรูปแบบการชำระเงิน ซึ่งธุรกิจ ร้านยาแบบค้าส่ง จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง และรวดเร็ว
คำสำคัญ
คำสำคัญ : Distribution Requirement Planning, Pull System.
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th