บทความวิชาการ
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ชื่อบทความ ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-002-03-2562
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 มี.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 14 มี.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีการระบาดมาหลายครั้งแล้วในอดีต และครั้งที่รุนแรงที่สุด คือ Spanish Flu ในปี ค.ศ. 1918 ที่มีผู้ติดเชื้อถึง 1 ใน 3 ของมนุษย์ชาติ และมีผู้เสียชีวิตกว่า 50 ล้านคน แต่เมื่อค้นพบสาเหตุ คือ ไวรัส Influenza ที่มี 4 ชนิด ได้แก่ A, B, C และ D ประกอบกับการคิดค้นวัคซีนป้องกัน และยาต้านไวรัสไข้หวีดใหญ่ ทำให้สามารถต่อสู้กับโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แต่อย่างไรก็ตามไวรัสที่เป็นสาเหตุมีการปรับเปลี่ยนลักษณะทางพันธุกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การระบาดของโรคนี้ยังเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกปี และในบางปีมีการระบาดใหญ่รุนแรง ชาวโลกจึงควรร่วมมือร่วมใจกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาด รณรงค์การป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่จะต้องสัมผัมกับโรค และรักษาสุขอนามัยที่ดีของทุกคน เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ การแพร่กระจาย การรักษา การป้องกัน และปฏิบัติตัวในโรคไข้หวัดใหญ่ 2. เพื่อสามารถไปประยุกต์ให้บริการทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างเหมาะสม 3. สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันรคไข้หวัดใหญ่ได้
คำสำคัญ
คำสำคัญ: ไข้หวัดใหญ่, การระบาด, ยาต้านไวรัส, วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครทางเว็บไซค์ www.pat.or.th