บทความวิชาการ
การให้คำแนะนำเรื่อง สารอาหาร และยาที่ใช้ในหญิงตั้งครรภ์
ชื่อบทความ การให้คำแนะนำเรื่อง สารอาหาร และยาที่ใช้ในหญิงตั้งครรภ์
ผู้เขียนบทความ ภญ.วณีนุช วราชุน
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-004-03-2562
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 05 มี.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 04 มี.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การให้บริการทางเภสัชกรรมเภสัชกรจำเป็นต้องมีความรอบรู้เรื่องการใช้ยาที่หลากหลาย รวมไปถึงการให้ความรู้ด้านโภชนาการควบคู่ไปด้วย การพิจารณาเลือกใช้ยาในแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสมควบคู่ไปกับอาการของโรค และสภาวะของผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มผู้ป่วยอาจเป็นได้ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว และรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ แม้ว่าคนทั่วไปจะไม่ได้นับ “หญิงตั้งครรภ์” ว่าเป็นคนป่วย แต่ด้วยสภาวะร่างกายที่มีความซับซ้อนจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การระมัดระวังในเรื่อง สารอาหารที่จะได้รับในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อ รวมไปถึงยาที่ใช้ระหว่างตั้งครรภ์ ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หากไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว อาจส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ได้โดยตรง
คำสำคัญ
สารอาหาร, ตั้งครรภ์