บทความวิชาการ
เภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ((Pharmacist in Palliative care)
ชื่อบทความ เภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ((Pharmacist in Palliative care)
ผู้เขียนบทความ ภญ. ปภัสรา วรรณทอง
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-003-03-2562
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 05 มี.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 04 มี.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หรือ Palliative care ในผู้ป่วยระยะท้าย เป็นรูปแบบการดูแลที่ไม่มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคที่เป็นอยู่ แต่เป็นการดูแลรักษาที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิต การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนี้มักทำร่วมกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเภสัชกรถือเป็นส่วนสำคัญในทีม เนื่องจากในการดูแลผู้ป่วยนั้นต้องมีการดูแลที่ใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการทุกข์ ทรมานต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับเภสัชกรยังถือเป็นงานใหม่ เภสัชกรบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงหลักการ หรือแนวคิดในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองทำให้ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้จะมีองค์ความรู้ทางการบริบาลเภสัชกรรมอย่างดีก็ตาม ดังนั้นหากเภสัชกรทราบถึงหลักการ และแนวคิดในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแล้วจะทำให้สามารถเข้าถึงผู้ป่วย และครอบครัวของผู้ป่วยมากขึ้น สามารถทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างดี โดยยึดเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ผู้ป่วย และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
คำสำคัญ
บทบาทเภสัชกร, การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง, ผู้ป่วยระยะท้าย