บทความวิชาการ
การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Data Analysis in Qualitative Research by Content Analysis)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Data Analysis in Qualitative Research by Content Analysis)
ผู้เขียนบทความ ผศ. ดร.ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี ภญ. ชญานี อิสรไกรศีล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-002-01-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 16 ม.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 15 ม.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหลายแบบ วิเคราะห์เนื้อหาเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีรูปแบบในการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังสามารถให้ข้อสรุปได้ทั้งแบบอุปนัยและนิรนัย โดยผู้วิจัยจะเลือกใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในรูปแบบใดนั้นจำเป็นต้องพิจารณาถึงคำถามและวัตถุประสงค์ในการวิจัย
คำสำคัญ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative study) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)