บทความวิชาการ
การรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในร้านยา
ชื่อบทความ การรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในร้านยา
ผู้เขียนบทความ อ.ภญ.สิรินุช พละภิญโญ อ.ภก.อภิสิทธิ์ ประวัง
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-001-01-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 16 ม.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 15 ม.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection; UTI) เป็นสภาวะที่พบบ่อยในร้านยา มักพบความผิดปกติในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชาย และรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยมากถึงร้อยละ 50 อุบัติการณ์ของการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น 1 การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นภาวะที่เกิดจากการตอบสนองของเซลล์ทางเดินปัสสาวะต่อกระบวนการอักเสบเนื่องจากเชื้อจุลชีพ
คำสำคัญ
การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ อาการปวดท้องน้อย ปวดปัสสาวะต้องรีบปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อย อาการปัสสาวะแ