บทความวิชาการ
ตับอักเสบ
ชื่อบทความ ตับอักเสบ
ผู้เขียนบทความ ภญ.อรพรรณ สุวรรณประดิษฐ์
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-001-01-2562
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 ม.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 13 ม.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญชิ้นหนึ่งในร่างกายมนุษย์ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากผิวหนัง มีหน้าที่สำคัญต่างๆมากมายทั้งขับสารพิษ ผลิตน้ำดี ควบคุมเมตาบอลิซึม ฯลฯ หากตับมีความผิดปกติไปทั้งจากไวรัสหรือจากสาเหตุอื่นๆก็จะส่งผลต่อร่างกายเราเป็นอย่างมาก กระบวนการต่างๆในร่างกายก็อาจจะเกิดความแปรปรวนขึ้น ในบทความนี้จะอธิบายถึงสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดโรคตับอักเสบรวมถึงการป้องกันและรักษาเมื่อเกิดภาวะตับอักเสบขึ้น
คำสำคัญ
ตับอักเสบ,Hepatitis