บทความวิชาการ
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำที่เกิดจากยา (Drug-Induced Hypokalemia)
ชื่อบทความ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำที่เกิดจากยา (Drug-Induced Hypokalemia)
ผู้เขียนบทความ อาจารย์เภสัชกรสิทธิพงค์ จงไกรจักร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-001-01-2562
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 07 ม.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 06 ม.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำเป็นหนึ่งในความผิดปกติของสมดุลอิเล็กโทรไลต์ผิดปกติที่พบได้บ่อยในโรงพยาบาล โดยแบ่งประเภทตามความรุนแรงได้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่ำ ระดับปานกลาง และระดับรุนแรง ซึ่งอาการจะเพิ่มมากขึ้นตามความระดับความรุนแรง การแบ่งประเภทตามกลไกการเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำที่เกิดจากยาได้ 3 กลไกหลัก ได้แก่ เพิ่มการเคลื่อนย้ายโพแทสเซียมเข้าสู่เซลล์ (transcellular shift) เพิ่มการขับโพแทสเซียมออกทางไต (enhanced renal excretion) และเพิ่มการสูญเสียโพแทสเซียมออกทางระบบทางเดินอาหาร (enhanced gastrointestinal loss) การรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง อาการ และความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เมื่อผู้ป่วยได้รับยาที่ทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ ควรติดตามระดับโพแทสเซียม โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีระดับแมกนีเซียมในเลือดต่ำร่วมด้วย จำเป็นต้องได้รับโพแทสเซียมทดแทนเพื่อช่วยแก้ไขภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำได้เร็วยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำเบื้องต้น 2. เพื่อให้ผู้อ่านทราบรายการยาที่ทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำและกลไกการเกิดได้ 3. เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเฝ้าระวัง ติดตามผู้ป่วยเมื่อได้รับยาที่ทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมต่ำได้ และหากเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำได้สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
คำสำคัญ
ยา, โพแทสเซียม, ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ, กลไก, การจัดการ