บทความวิชาการ
มาตรฐานและคุณภาพของงานด้านการบริการโลหิตในประเทศไทย: แนวคิดเรื่องมาตรฐานและคุณภาพ และภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ชื่อบทความ มาตรฐานและคุณภาพของงานด้านการบริการโลหิตในประเทศไทย: แนวคิดเรื่องมาตรฐานและคุณภาพ และภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ผู้เขียนบทความ ศ.พญ.นวพรรณ จารุรักษ์
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-1-000-004-12-2561
ผู้ผลิตบทความ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ธ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 30 ธ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้วางระบบมาตรฐานไว้หลายมาตรฐาน เพื่อให้ครอบคลุมงานที่มีความหลากหลายที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางขององค์กรอนามัยโลก ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับการบริหารองค์กรในภาพรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และยังได้รับการรับรอง ISO 15189 และ ISO 15190 สำหรับงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในปี พ.ศ. 2557 และล่าสุดยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP สำหรับงานในส่วนภาคการผลิตในปี พ.ศ. 2560 และแม้ว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจะได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ในระดับสากล แต่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการยกระดับมาตรฐานต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และให้ครอบคลุมในทุกส่วนงานและภารกิจที่รับผิดชอบดูแล
คำสำคัญ
มาตรฐาน คุณภาพ การบริการโลหิต