บทความวิชาการ
อาร์ทิมิสินินและอนุพันธ์
ชื่อบทความ อาร์ทิมิสินินและอนุพันธ์
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.วรพร แสนทวีสุข
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-1-000-003-12-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 28 ธ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 27 ธ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อาร์ทีมิสินิน ยาต้านมาลาเรียที่ได้จากธรรมชาติ มีการพัฒนาทางด้านโครงสร้างเพื่อเพิ่มการละลายและเพิ่มการออกฤทธิ์ให้ดีขึ้น โดยสามารถออกฤทธิ์ได้ดีกับเชื้อก่อโรคมาลาเรียทั้งชนิดที่ดื้อต่อยาควินินและชนิดที่ไวต่อยาควินิน อีกทั้งการใช้ยาในกลุ่มนี้ยังพบอาการไม่พึงประสงค์ต่ำอีกด้วย นอกจากฤทธิ์ต้านมาลาเรียยังมีรายงานฤทธิ์ต้านมะเร็ง ซึ่งอาจนำไปพัฒนาต่อเพื่อใช้ทางคลินิกได้ในอนาคต
คำสำคัญ