บทความวิชาการ
ความปลอดภัยของการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease)
ชื่อบทความ ความปลอดภัยของการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease)
ผู้เขียนบทความ ภก.เวโรจน์ เหล่าโภคิน1, ศุภานัน เดชะปักษ์2, สิริอร ภาคพิชเจริญ2, อ.ภก.จิรวิชญ์ ยาดี3, ผศ.ดร.ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-005-12-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 17 ธ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 16 ธ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทนำ1-4 โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease, CKD) หมายถึง การมีความผิดปกติของไต เป็นระยะเวลานานต่อเนื่องเกิน 3 เดือน โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในสองข้อ ต่อไปนี้ 1. ภาวะไตผิดปกติเชิงคุณภาพ โดยผู้ป่วยจะมีอัตราการกรองของโกลเมอรูลัส (glomerular filtration rate, GFR*) ผิดปกติหรือไม่ก็ได้ แต่พบหนึ่งข้อของภาวะ ดังนี้ • พบแอลบูมินในปัสสาวะ โดยอัตราการกำจัดแอลบูมิน (albumin excretion rate, AER) มากกว่า 30 มิลลิกรัมต่อวัน หรืออัตราส่วนระหว่างแอลบูมินต่อครีอะทินิน (albumin creatinine ration, ACR) มากกว่า 30 มิลลิกรัมต่อวัน • พบความผิดปกติของตะกอนในปัสสาวะ (urine sediment) • พบความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ หรือตรวจพบความผิดปกติของหลอดไต (renal tubule) • พบความผิดปกติจากการตรวจชิ้นเนื้อไต หรือโครงสร้างจากภาพถ่ายรังสี • ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต 2. ผู้ป่วยมีค่า GFR น้อยกว่า 60mL/min/1.73 m2 ติดต่อกันนานเกิน 3 เดือน โรคไตเรื้อรังแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ตามแนวทางของ Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) ปี ค.ศ.2012 ที่พิจารณาจากการทำลายโครงสร้างของไต และระดับของ GFR ดังนี้ ระยะที่ 1 มีตัวบ่งชี้ความเสียหายกับไตแต่การทำงานของไตยังปกติ (GFR > 90 mL/min/1.73 m2) ระยะที่ 2 การทำงานของไตผิดปกติเล็กน้อย (GFR 60 – 89 mL/min/1.73 m2) ระยะที่ 3 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ 3a การทำงานของไตผิดปกติเล็กน้อยถึงปานกลาง (GFR 45 – 59 mL/min/1.73 m2) และ ระยะ 3b การทำงานของไตผิดปกติปานกลางถึงมาก (GFR 30 – 44 mL/min/1.73 m2) ระยะที่ 4 การทำงานของไตผิดปกติมากจนเกือบเข้าใกล้ระยะสุดท้าย (GFR 15 – 29 mL/min/1.73 m2) ระยะที่ 5 การทำงานของไตลดลงอย่างมากจนเข้าสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้าย (GFR < 15 mL/min/1.73 m2)
คำสำคัญ
non-steroidal anti-inflammatory drugs, chronic kidney disease, CKD
วิธีสมัครสมาชิก
มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ให้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนที่ หัวข้อ สมัครสมาชิกทั่วไป ตามลิ้ง http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. หลังจากนั้น นำรหัสผ่านที่แจ้งใน mail ที่สมัครไว้มาเข้าสู่ระบบ http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/login.php 3. หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยก็สามารถ 1. Download บทความวิชาการ ได้ 2. ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเก็บ CPE ต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วจ่ายเงินค่าสมัครปีละ 200.-บาท 3. โอนเงินเข้าที่ธนาคารที่แจ้งไว้ แลัวนำ Slip มาอัพโหลด ในหัวข้อ การชำระเงิน/แจ้งชำระเงิน 4. รอ เจ้าหน้าที่เช็คหลักฐานการชำระเงิน หากเรียบร้อยก็สามารถเข้าทำแบบทดสอบ