บทความวิชาการ
วิธีการเลือกตัวอย่าง (Sampling Procedures)
ชื่อบทความ วิธีการเลือกตัวอย่าง (Sampling Procedures)
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภก.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-003-12-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ธ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 26 ธ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การศึกษาคุณลักษณะของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีการเลือกตัวอย่างมาทำการศึกษาเนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบทุกหน่วยของประชากร ดังนั้นจำเป็นต้องมีวิธีการเลือกตัวอย่างที่ดีพอ เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรเป้าหมายอย่างแท้จริง ทำให้ผลการศึกษาที่ดำเนินการในตัวอย่างที่เลือกมานั้น สะท้อนถึงคุณลักษณะของประชากรทั้งหมด บทความนี้กล่าวถึงวิธีการเลือกตัวอย่างชนิดต่าง ๆ ทั้งชนิดที่ออกแบบมาโดยอิงหลักความน่าจะเป็นทางสถิติ และชนิดที่ไม่ได้อิงหลักสถิติดังกล่าว วิธีการเลือกตัวอย่างที่อาศัยหลักความน่าจะเป็นได้แก่ วิธีการเลือกสุ่มอย่างง่ายทั้งการเลือกสุ่มตัวอย่างจากตารางสุ่มตัวอย่างและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปช่วยในการเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม วิธีการเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบ และวิธีการเลือกตัวอย่างแบบจัดกลุ่ม สำหรับวิธีการเลือกตัวอย่างที่ไม่อิงหลักความน่าจะเป็นทางสถิติได้แก่การเลือกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา การเลือกตัวอย่างตามความสะดวก การเลือกตัวอย่างโดยอาศัยการตัดสินใจ การเลือกตัวอย่างด้วยเครื่องกล การเลือกตัวอย่างแบบสัดส่วน และการเลือกตัวอย่างแบบอ้างอิง การเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในการเลือกตัวอย่างมาศึกษาขึ้นอยู่กับรูปแบบของงานวิจัยที่ทำการศึกษา คุณสมบัติของประชากรที่ศึกษา ระดับความถูกต้องแม่นยำของการศึกษาที่ต้องการ เวลาที่ต้องใช้ในการศึกษา ตลอดจนงบประมาณที่มี
คำสำคัญ
การเลือกตัวอย่าง ตารางสุ่มตัวอย่าง ประชากร