บทความวิชาการ
แนวทางการรักษาและการป้องกันอาการท้องเสียจากการติดเชื้อ Clostridium difficile (Treatment guideline and prevention of diarrhea from Clostridium difficile infection)
ชื่อบทความ แนวทางการรักษาและการป้องกันอาการท้องเสียจากการติดเชื้อ Clostridium difficile (Treatment guideline and prevention of diarrhea from Clostridium difficile infection)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-003-12-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ธ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 26 ธ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การติดเชื้อ Clostridium difficile (C. difficile) ที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาลนั้น เป็นหนึ่งสาเหตุของอาการท้องเสียจากยาปฏิชีวนะ เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ประจำถิ่นในลำไส้ ถูกทำลายด้วยยาปฏิชีวนะที่ผู้ป่วยได้รับในโรงพยาบาล หากพบผู้ป่วยที่ถ่ายเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปติดต่อกันใน 24 ชั่วโมง ควรส่งอุจจาระเพื่อทำการตรวจวินิจฉัย และแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อ C. difficile ออกจากผู้ป่วยทั่วไป จนกว่าอาการท้องเสียหายไปอย่างน้อย 48 ชั่วโมง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยรายอื่น ซึ่งแนวทางการรักษาล่าสุดจาก The Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) และ Infectious Diseases Society of America (IDSA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำให้ใช้ยา vancomycin หรือ fidaxomicin ชนิดรับประทานเป็นเวลานาน 10 วัน สำหรับรักษาการติดเชื้อครั้งแรก นอกจากนี้การป้องกันด้วยการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีขอบเขตการออกฤทธิ์กว้าง การล้างมืออย่างถูกต้องก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย ถือเป็นส่วนสำคัญในการลดจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อ C. difficile
คำสำคัญ