บทความวิชาการ
เภสัชวิทยาของยาไทรอยด์ฮอร์โมนและยาต้านไทรอยด์ฮอร์โมน
ชื่อบทความ เภสัชวิทยาของยาไทรอยด์ฮอร์โมนและยาต้านไทรอยด์ฮอร์โมน
ผู้เขียนบทความ วิธู ดิลกธรสกุล, ภ.บ., ปร.ด. (เภสัชวิทยา)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-003-12-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 24 ธ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 23 ธ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลางและมีผลควบคุมระบบเมทาบอลิซึมของร่างกาย ผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องของไทรอยด์ฮอร์โมน (hypoythyroidism) จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยให้ไทรอยด์ฮอร์โมนสังเคราะห์ทดแทน ยาเตรียมที่เลือกใช้อันดับแรก คือ levothyroxine ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีโครงสร้างเลียนแบบฮอร์โมน thyroxine (T4) ในร่างกาย ส่วนภาวะไทรอยด์เป็นพิษ (hyperthyroidism) ซึ่งมีระดับของไทรอยด์ฮอร์โมนสูงกว่าปกติ จะทำการรักษาโดยใช้ยาเพื่อต้านฤทธิ์ของไทรอยด์ฮอร์โมน ยาที่มีการใช้ในทางคลินิก ประกอบด้วย ยากลุ่ม thioamides ได้แก่ propylthiouracil และ methimazole และยากลุ่ม iodides ได้แก่ Lugol’s solution, saturated solution of potassium iodide (SSKI) และ potassium iodide นอกจากนี้ยังมีกลุ่มยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการแสดงของภาวะไทรอยด์เป็นพิษ เช่น ยากลุ่ม β-blocker ดังนั้น การมีความรู้เกี่ยวกับเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้ จะช่วยให้เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำในการใช้ยาและป้องกันปัญหาจากการใช้ยาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
ยาต้านไทรอยด์ฮอร์โมน