บทความวิชาการ
การรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงตามแนวทางของสมาคม American College of Cardiology/American Heart Association 2018
ชื่อบทความ การรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงตามแนวทางของสมาคม American College of Cardiology/American Heart Association 2018
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-005-12-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 19 ธ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 18 ธ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
จากการศึกษาทางคลินิกพบว่าระดับ cholesterol และ lipoprotein ในกระแสเลือดที่มี cholesterol เป็นส่วนประกอบได้แก่ LDL, very low-density lipoprotein [VLDL] และ HDL จะมีความสัมพันธ์กับการเกิด atherosclerotic cardiovascular diseases (ASCVD) โดย LDL เป็นปัจจัยหลักในการเกิด atherosclerosis สาหรับ VLDL แม้จะมีองค์ประกอบหลักเป็น triglyceride แต่มีความสัมพันธ์กับการเกิด atherosclerosis เช่นกัน แต่พบว่า HDL จะไม่ก่อให้เกิด atherosclerosis ผลรวมระหว่างค่า LDL และ VLDL จะเรียกว่า non-HDL ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเกิด atherosclerosis มากกว่าค่า lipoprotein แต่ละตัว มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิชาการหลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระดับของ cholesterol ในกระแสเลือดสัมพันธ์กับการเกิด atherosclerosis1,2 และแนะนาให้ระดับ total cholesterol ที่เหมาะสม คือ 150 mg/dL (3.8 mmol/L) ซึ่งจะสอดคล้องกับระดับ LDL ประมาณ 100 mg/dL (2.6 mmol/L) ผู้ที่สามารถควบคุม cholesterol ให้อยู่ในระดับนี้จะมีอัตราการเกิด ASCVD ที่ต่า3 และจากการศึกษาของยาลดระดับ cholesterol สามารถช่วยยืนยันได้ว่า ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง การลดระดับ LDL ส่งผลลดการเกิด ASCVD ได้ตามหลักการของ “LDL lower is better”4,5 แม้ว่า LDL เป็นสาเหตุหลักของการเกิด atherosclerosis แต่ปัจจัยอื่น ๆ จะมีผลเช่นกัน โดยปัจจัยหลัก (major risk factors) ได้แก่ การสูบบุหรี่, โรคความดันโลหิตสูง, ภาวะน้าตาลในเลือดที่ผิดปกติ, อายุ และภาวะ lipoprotein ผิดปกติอื่นๆ เมื่อนาปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดมารวมกัน จะสามารถสร้างเป็นสมการในการพยากรณ์ความน่าจะเป็นในการเกิดภาวะ atherosclerosis ได้เช่น Framingham risk score6 หรือ population cohort equation (PCE)7 นอกจากนี้มีปัจจัยอื่น ๆ (risk enhancing factors) ที่อาจส่งเสริมให้เกิดภาวะ atherosclerosis ได้ เช่นประวัติครอบครัว โรคไตวายเรื้อรัง และภาวะอ้วนลงพุง โดยปัจจัยเหล่านี้สามารถนามาช่วยในการพิจารณาเลือกขนาดยา statin ได้
คำสำคัญ
High Blood Cholesterol and ASCVD