บทความวิชาการ
พอลิเมอร์ยึดติดเยื่อเมือกรุ่นใหม่และการประยุกต์ใช้ในการนำส่งยาผ่านเยื่อเมือก Novel mucoadhesive polymers and their application in transmucosal drug delivery
ชื่อบทความ พอลิเมอร์ยึดติดเยื่อเมือกรุ่นใหม่และการประยุกต์ใช้ในการนำส่งยาผ่านเยื่อเมือก Novel mucoadhesive polymers and their application in transmucosal drug delivery
ผู้เขียนบทความ ไชยกาญจน์ พรพิชณรงค์, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์, ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ*
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-003-12-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ธ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 12 ธ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ระบบนำส่งยาผ่านเยื่อเมือกมีประโยชน์หลายประการ ทั้งสามารถเพิ่มระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของตัวยาสำคัญและเพิ่มความจำเพาะกับบริเวณเป้าหมาย การนำส่งยาผ่านเยื่อเมือกมักอาศัยตัวพาที่เตรียมขึ้นจากพอลิเมอร์ยึดติดเยื่อเมือกซึ่งมีการใช้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พอลิเมอร์ยึดติดเยื่อเมือกรุ่นใหม่ที่มีหมู่เลกติน ไทออล อะคริเลต แคทีคอล และมาเลอิไมด์ในโครงสร้างของพอลิมอร์ จะสามารถเพิ่มความสามารถของการยึดติดเยื่อเมือกได้ดีกว่าการใช้พอลิเมอร์ยึดติดเยื่อเมือกรุ่นเก่า ซึ่งเป็นผลมาจากกลไกการยึดติดที่แข็งแรงขึ้นด้วยพันธะโควาเลนต์ หรืออาจเกิดจากการรวมเข้ากันของแรงยึดติดทางกายภาพและเคมี การค้นพบและพัฒนาพอลิเมอร์ยึดติดเยื่อเมือกรุ่นใหม่จึงเป็นที่สนใจของนักวิจัย นอกจากนี้สามารถนำพอลิเมอร์ยึดติดเยื่อเมือกรุ่นใหม่มาเตรียมเป็นตำรับยาได้หลายรูปแบบ และสามารถที่จะนำส่งยาผ่านเยื่อเมือกที่บริเวณต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการรักษาต่อไป
คำสำคัญ
การยึดติดเยื่อเมือก, ระบบนำส่งยาผ่านเยื่อเมือก, พอลิเมอร์ยึดติดเยื่อเมือก