บทความวิชาการ
ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชายกลุ่ม Phosphodiesterase 5 inhibitors (PDE-5i) กับสถานการณ์การปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาสมุนไพร
ชื่อบทความ ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชายกลุ่ม Phosphodiesterase 5 inhibitors (PDE-5i) กับสถานการณ์การปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาสมุนไพร
ผู้เขียนบทความ ภญ.สาลินี ณ ระนอง, ภญ.จิรานุช แจ่มทวีกุล
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-005-12-2561
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 24 ธ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 23 ธ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันยาในกลุ่ม phosphodiesterase 5 inhibitors (PDE-5i) ที่ได้รับการรับรองโดย U.S. FDA เพื่อใช้ในการรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction: ED) มี 4 ตัว ได้แก่ sildenafil citrate, vardenafil hydrochloride, tadalafil และ avanafil นอกจากนี้ในบางประเทศยังมียาตัวอื่นๆในกลุ่มนี้ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในการรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ได้แก่ udenafil ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในเกาหลีใต้และมาเลเซีย, mirodenafil hydrochloride ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในเกาหลีใต้ และ lodenafil carbonate ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในบราซิล บทความนี้นำเสนอข้อมูลด้านเภสัชวิทยาของยากลุ่ม phosphodiesterase 5 inhibitors (PDE-5i) ในการเสริมสมรรถภาพทางเพศ และรายงานการพิสูจน์การปนปลอมยาเสริมสมรรถภาพทางเพศและ analogues ต่างๆของตัวยาในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาสมุนไพรในประเทศต่างๆ
คำสำคัญ
ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร