บทความวิชาการ
บทบาทของการใช้ยา peramivir ในปัจจุบัน
ชื่อบทความ บทบาทของการใช้ยา peramivir ในปัจจุบัน
ผู้เขียนบทความ ภญ.พัชรพรรณ ผลบุญ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-1-000-005-12-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ธ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 30 พ.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Peramivir เป็นยาในกลุ่ม neuraminidase inhibitor ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ neuraminidase เป็นผลให้เชื้อไวรัสไม่สามารถออกจากเซลล์ host เพื่อแพร่กระจายเชื้อไวรัสได้ โดยปัจจุบันประเทศไทย ยานี้ได้รับการบรรจุเพิ่มลงในรายการยาใหม่ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยจัดเป็นยากำพร้า และเป็นยาบัญชี ง มีเงื่อนไขการใช้ คือ ใช้กับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรงและไม่สามารถใช้ยาชนิดกิน หรือสูดพ่นได้ สำหรับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ peramivir ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆนั้น มีการศึกษาหลายการศึกษาที่ทำในกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรง เช่น ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางชนิด ผลการศึกษาหลายการศึกษาให้ผลสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน คือ peramivir มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่า oseltamivir อาทิ ในด้านระยะเวลาการเป็นไข้หวัดใหญ่ ระยะเวลาที่ไข้ลดลง ระยะเวลาที่ทำให้ virus titer ลดลง เป็นต้น รวมทั้งมีความปลอดภัยในการใช้ยาที่ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ peramivir ยังเป็นยาในรูปแบบ intravenous (IV) ซึ่งแตกต่างจากยาต้านไวรัส influenza ตัวอื่นๆที่มีในประเทศ ด้วยเหตุผลในข้างต้น จึงทำให้ peramivir เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่จากเชื้อ influenza ในผู้ที่ไม่สามารถใช้ oseltamivir และ zanamivir ได้ โดยข้อบ่งใช้และขนาดยาที่แนะนำทั่วไปในผู้ใหญ่ คือ การรักษา acute uncomplicated influenza ให้ยาในขนาด 600 mg IV single dose ภาย 48 ชั่วโมงหลังมีอาการไข้หวัดใหญ่
คำสำคัญ
peramivir, influenza infection