บทความวิชาการ
เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับยากันชักเฟนิโตอิน (Phenytoin)
ชื่อบทความ เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับยากันชักเฟนิโตอิน (Phenytoin)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-1-000-001-11-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 26 พ.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 25 พ.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Phenytoin เป็นยากันชักที่ยังนิยมใช้มากในประเทศไทย สามารถใช้เพื่อควบคุมอาการชักแบบ primary generalized tonic-clonic seizures และ partial seizures และใช้ในการรักษาภาวะชักต่อเนื่อง (status epilepticus) แต่เนื่องจากยามีคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ที่แตกต่างจากยากันชักตัวอื่นคือ มีลักษณะทางเภสัชจลนศาสตร์แบบไม่เป็นเส้นตรง จับกับโปรตีนสูง เป็นตัวเหนี่ยวนำการสร้างเอนไซม์ ทำให้เกิดอันตรกิริยากับยาตัวอื่นๆ ได้ง่าย และยามีช่วงการรักษาที่แคบ ระดับยาจึงอาจอยู่ในช่วงที่ต่ำไปหรือสูงไป อาจทำให้ไม่สามารถควบคุมอาการชักหรือเกิดอาการพิษจากยาได้ง่าย อาจต้องตรวจตราติดตามวัดระดับยาในเลือดเพื่อให้มีการปรับระดับยาที่เหมาะสม ดังนั้นเภสัชกรจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการใช้ยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เพื่อประยุกต์ใช้ในการดูแลการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คำสำคัญ