บทความวิชาการ
คุณประโยชน์ของส่วนประกอบในเส้นใยอาหาร (Multiple benefits of component in dietary fiber)
ชื่อบทความ คุณประโยชน์ของส่วนประกอบในเส้นใยอาหาร (Multiple benefits of component in dietary fiber)
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภญ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง และภก.ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-002-11-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 21 พ.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 20 พ.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เส้นใยอาหาร เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน แต่มีความจำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งแบ่งตามคุณสมบัติได้ 2 ชนิด คือ ชนิดที่ละลายได้ในน้ำและชนิดที่ไม่ละลายได้ในน้ำ โดยเส้นใยอาหารพบได้ในผัก ผลไม้และธัญพืช เป็นต้น ปัจจุบันพบรายงานการวิจัยหลายฉบับอ้างถึงคุณประโยชน์ของเส้นใยอาหาร โดยเฉพาะองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา อ้างถึงประโยชน์ของการบริโภคเส้นใยช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด และช่วยชะลอความรุนแรงของโรคมะเร็งในบางชนิด ส่วนประกอบในเส้นใยอาหารมีหลายชนิดและพบฤทธิ์ทางชีวภาพแตกต่างกันออกไป บทความนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบที่สำคัญของเส้นใยอาหาร ทั้งโครงสร้างทางเคมี แหล่งที่มา และคุณประโยชน์ของส่วนประกอบในเส้นใยอาหาร เช่น เซลลูโลส เพ็กติน อินูลิน เป็นต้น อีกทั้งปริมาณที่แนะนำและอาการไม่พึงประสงค์จากการบริโภคเส้นใยอาหารถูกรวบรวมไว้ในบทความนี้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริโภคเส้นใยอาหารจากแหล่งอาหารต่างๆต่อไป
คำสำคัญ
เส้นใยอาหาร, คุณประโยชน์หลากหลาย, ปริมาณที่แนะนำ