บทความวิชาการ
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง
ชื่อบทความ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง
ผู้เขียนบทความ ภก. ดร. สันทัด จันทร์ประภาพ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-1-000-005-11-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 25 พ.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 24 พ.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคจากการติดเชื้อแบคทีเรียมีเป็นจำนวนมากที่พบบ่อย เช่น โรคต่อมทอนซิลอักเสบ โรคหูส่วนกลางอักเสบเป็นหนอง โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ ซึ่งยาปฏิชีวนะ หรือ Antibiotic เป็นยาที่ใช้สำหรับรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ยาที่ใช้ต้องตรงกับเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ ไม่ใช่จะใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใดก็ได้เพื่อป้องกันการดื้อยา จึงมีความสำคัญในการเรียนรู้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
การใช้ยา, ยาปฏิชีวนะ, Antibiotic, Antimicrobial resistance, Antimicrobial therapy