บทความวิชาการ
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย
ชื่อบทความ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก. ธนเทพ วณิชยากร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-1-000-003-11-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 พ.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 29 พ.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการรักษา แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health belief model, HBM) เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่สามารถนำมาใช้อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยผ่านมุมมองความเชื่อของผู้ป่วย เพื่อทำการแทรกแซงหรือแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีระดับความร่วมมือในการใช้ยาเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่สามารถยอมรับได้ มีการศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศจำนวนหนึ่งที่มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย แต่อย่างไรก็ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพยังคงมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ในกรณีที่พฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลมาจากความเชื่อ หรือไม่สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนความเชื่อเพียงอย่างเดียว ควรมีการบูรณาการหรือใช้ร่วมกับทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์อื่นๆเพื่อให้สามารถนำมาอธิบายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลได้อย่างรอบด้านและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ
ปัจจัยด้านความเชื่อ; แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ; ความร่วมมือในการใช้ยา