บทความวิชาการ
ระบบนำส่งสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพร
ชื่อบทความ ระบบนำส่งสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพร
ผู้เขียนบทความ ดร. ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-1-000-004-11-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 15 พ.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 14 พ.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การกำจัดอนุมูลอิสระในระบบชีววิถีของร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อการป้องกันและลดความรุนแรงของโรค สารพฤกษเคมีในธรรมชาติเป็นแหล่งวัตถุดิบอย่างดีที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดอนุมูลอิสระเพื่อเสริมระบบการกำจัดที่มีอยู่ภายในร่างกายอย่างจำกัดได้ ระบบนำส่งจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การนำสารพฤกษเคมีเข้าสู่ตำแหน่งเป้าหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้อย่างแม่นยำและเพียงพอ โดยการเพิ่มความคงตัว เพิ่มชีวประสิทธิผล เพิ่มฤทธิ์ในการรักษา และสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญได้
คำสำคัญ
ระบบนำส่ง, สารพฤกษเคมี, สารต้านอนุมูลอิสระ, delivery systems, phytochemicals, antioxidant compounds