บทความวิชาการ
ยาและผลิตภัณฑ์เลือดที่ใช้แก้ไขค่า INR ในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
ชื่อบทความ ยาและผลิตภัณฑ์เลือดที่ใช้แก้ไขค่า INR ในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
ผู้เขียนบทความ วรวิมล เชิดชูจิต, ภ.บ.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-003-08-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ส.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 31 ก.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันมียาต้านการแข็งตัวของเลือดรูปแบบรับประทานชนิดใหม่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาหลายชนิด ซึ่งหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการพัฒนายากลุ่มนี้ก็เพื่อลดปัญหาจากการใช้ยาวาร์ฟาริน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ป่วยบางกลุ่มที่ไม่สามารถใช้ยากลุ่มใหม่ดังกล่าวได้ เช่น ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะ ที่จำเป็นต้องใช้ยาวาร์ฟารินตลอดชีวิต และเป็นที่ทราบกันดีว่า หนึ่งในปัญหาสำคัญของการใช้ยาวาร์ฟาริน คือ การเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ อันนำมาสู่อันตราย และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชิวิตได้ ซึ่งการแก้ไขภาวะเลือดออกผิดปกติจากยาวาร์ฟาริน หรือการจัดการค่า INR ที่สูงกว่าเป้าหมายนั้นมีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน ขึ้นกับระดับความรุนแรง ความเร่งด่วน ยาที่ใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวที่รู้จักกันดี ได้แก่ vitamin K1 (phytonadione) นอกจากนี้ ยังมียาและผลิตภัณฑ์จากเลือด (blood products) อีกหลายชนิดที่มีองค์ประกอบและคุณลักษณะ ข้อควรระวังที่แตกต่างกัน การรู้จักคุณลักษณะของยา ข้อดี และข้อเสียของยาแต่ละชนิดจะช่วยให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถตัดสินใจเลือกยาหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการรักษาได้อย่างเหมาะสม และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย
คำสำคัญ
supratherapeutic INR, reverse INR, warfarin overdose, vitamin K, Phytonadione, blood products