บทความวิชาการ
โรคมะเร็งปอด (Lung cancer)
ชื่อบทความ โรคมะเร็งปอด (Lung cancer)
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-1-000-003-11-2561
ผู้ผลิตบทความ กองบริหารการสาธารณสุข
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 พ.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 31 ต.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคมะเร็งปอดชนิด Non Small Cell lung cancer (NSCLC) เป็นชนิดที่พบได้บ่อยในกลุ่มโรคมะเร็งปอด ปัจจุบันมีการนำการรักษาแบบมุ่งเป้า (targeted therapy) มาใช้ในการรักษาตามผลตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker) ของผู้ป่วยแต่ละรายโดยเฉพาะโรคมะเร็งในระยะแพร่กระจาย (metastatic) ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอัตราการตอบสนองและการรอดชีวิตที่ดีขึ้น บทความนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อสรุปข้อมูลการรักษาโรคมะเร็ง NSCLC ระยะแพร่กระจายตามหลักฐานเชิงประจักษ์และแนวทางการรักษาของ National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
คำสำคัญ