บทความวิชาการ
การส่งเสริมการค้นหาปัจจัยเสี่ยงและการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้หญิง
ชื่อบทความ การส่งเสริมการค้นหาปัจจัยเสี่ยงและการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้หญิง
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-012-11-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 08 พ.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 07 พ.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปี ค.ศ. 2001 สถาบันการแพทย์ (ซึ่งรู้จักในปัจจุบันคือสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา) ได้ตีพิมพ์บทความซึ่งอธิบายถึงความสำคัญของเพศและลักษณะทางเพศต่อชีววิทยาและสรีรวิทยาของมนุษย์ การแพทย์ที่จำเพาะเพศซึ่งเป็นการแพทย์ที่ตระหนักถึงความต่างและเหมือนของเพศในการจำแนก ป้องกัน และการจัดการโรคหลอดเลือดหัวใจแสดงให้เห็นถึงผลการตอบรับอย่างสูงมากในผู้หญิง จากผลการเริ่มต้นเคลื่อนไหวของ the American Heart Association’s (AHA’s) Go Red For Women ทำให้อัตราการตายและอัตราการเจ็บป่วยในผู้หญิงดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา Go Red For Women ได้มุ่งเน้นให้เกิดการตระหนักว่าโรคหัวใจเป็นฆาตกรอันดับหนึ่งในเพศหญิง การรณรงค์ครั้งนี้ถูกขยายไปสู่การวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่เพศหญิง และพัฒนาแนวทางการรักษาที่อิงบนพื้นฐานของเพศหญิงเพื่อนำไปสู่การลดลงของอัตราการตายอย่างมีนัยสำคัญในผู้หญิง
คำสำคัญ
ผู้หญิง, ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด, การลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด