บทความวิชาการ
การใช้ยาหยอดตาต้านจุลชีพความเข้มข้นสูงในการติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา
ชื่อบทความ การใช้ยาหยอดตาต้านจุลชีพความเข้มข้นสูงในการติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา
ผู้เขียนบทความ พรรณ์พิมณ พินิจสถิล, ภ.บ.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-001-08-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ส.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 31 ก.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาหยอดตาต้านจุลชีพความเข้มข้นสูง (fortified antibiotic eye drop) เป็นยาที่ใช้รักษาภาวะติดเชื้อแบคทีเรียที่ตาซึ่งมีการนำมาใช้อย่างยาวนาน ต่อมาเมื่อมีการผลิตยาหยอดตากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนออกสู่ท้องตลาด ทำให้ความนิยมการใช้ยาหยอดตาต้านจุลชีพความเข้มข้นสูงลดลง เนื่องจากยาหยอดตากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนมีข้อดี คือ ตัวยาสำคัญผลิตจากบริษัทผู้ผลิตยาโดยตรง ทำให้สามารถหาซื้อได้ง่าย ยามีความคงตัวสูง สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง โดยไม่ต้องเก็บในตู้เย็น และมีราคาถูกกว่าการใช้ยาหยอดตาต้านจุลชีพความเข้มข้นสูง 2 รายการคู่กัน แม้ว่ายาหยอดตากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนจะมีข้อดีที่เหนือกว่ายาหยอดตาต้านจุลชีพความเข้มข้นสูง แต่เมื่อมีการใช้ยาหยอดตากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนมากขึ้นก็พบว่า มีรายงานการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียต่อตัวยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบัน ยาหยอดตาต้านจุลชีพความเข้มข้นสูงยังคงเป็นยาที่มีความสำคัญในการรักษาภาวะติดเชื้อแบคทีเรียที่ตาอย่างรุนแรง
คำสำคัญ
ยาหยอดตาต้านจุลชีพความเข้มข้นสูง, ฟลูออโรควิโนโลน, การติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา