บทความวิชาการ
หลักการพื้นฐานทางกาลเภสัชจลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขับยาออกจากร่างกาย Basic concept of Chronopharmacokinetics involving to drug excretion
ชื่อบทความ หลักการพื้นฐานทางกาลเภสัชจลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขับยาออกจากร่างกาย Basic concept of Chronopharmacokinetics involving to drug excretion
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-002-10-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ต.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 29 ต.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
กาลเภสัชจลนศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผลของเวลาต่อค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ซึ่งมีผลต่อการรักษา ศาสตร์ดังกล่าวมีการศึกษาในแพทย์แผนจีน ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่าในช่วงเวลาต่าง ๆ จะมีการทำงานของอวัยวะที่เด่น ๆ ต่างกัน และเวลาในช่วงต่าง ๆ จะมีผลกระทบต่อกระบวนการทางเภสัชลนศาสตร์ คือ การดูดซึม การกระจายยา การเปลี่ยนแปลงยา และการขับยาออกจากร่างกาย การศึกษาเกี่ยวกับกาลเภสัชจลนศาสตร์จะทำให้เข้าใจพฤติกรรมทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาในช่วงเวลาต่าง ๆ ตัวอย่างของกลุ่มยาที่พบพฤติกรรมด้านกาลเภสัชจลนศาสตร์ เช่น non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ยาลดความดันโลหิต ยารักษาโรคหอบหืด ยาปฏิชีวนะ ยาต้านการชัก ยากดภูมิคุ้มกัน และยาต้านมะเร็ง ซึ่งในบทความนี้จะเน้นผลต่อกระบวนการขับยาออกจากร่างกาย การประยุกต์ใช้ และแนวโน้มในอนาคต
คำสำคัญ
กาลเภสัชจลนศาสตร์, การขับยาออกจากร่างกาย, เภสัชจลนศาสตร์, นาฬิกาชีวภาพ