บทความวิชาการ
พิษวิทยาของไอโซบิวทิลไนไตรท์ (A Toxicity of Isobutyl Nitrite)
ชื่อบทความ พิษวิทยาของไอโซบิวทิลไนไตรท์ (A Toxicity of Isobutyl Nitrite)
ผู้เขียนบทความ ภก.ธนกร ศิริสมุทร
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-1-000-003-09-2561
ผู้ผลิตบทความ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 28 ก.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 27 ก.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Isobutyl nitrite เป็น volatile nitrites ประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์การผ่อนคลาย (recreational purpose) ในบางกลุ่มประชากร โดยคุณสมบัติของ isobutyl nitrite จะทำให้เกิดการคลายตัวของหลอดเลือด (vasodilatation) การคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle relaxation) และมีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต และระบบประสาทส่วนกลาง อย่างไรก็ตามการสัมผัสสารดังกล่าวแบบชั่วคราวหรือเป็นเวลานานจะทำให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ตามมาได้
คำสำคัญ
nitrites, Isobutyl nitrite, popper, methemoglobinemia