บทความวิชาการ
Sperm-hybrid micromotor candidate for targeted drug delivery in female reproductive system
ชื่อบทความ Sperm-hybrid micromotor candidate for targeted drug delivery in female reproductive system
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภร อำนวยกิจ ร่วมกับ นายชัชวาล สุวรรณภิภพ นายอดินันท์ อุสมัน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-1-000-001-10-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ต.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 30 ต.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปัจจุบัน การผสมผสานส่วนประกอบระหว่างวัสดุไมโครสังเคราะห์กับสเปิร์มนำไปสู่การพัฒนาระบบตัวนำส่งธรรมชาติเพื่อนำส่งสารที่ต้องการไปสู่เซลล์เป้าหมาย สเปิร์ม-ไฮบริด ไมโครมอเตอร์เป็นการนำเสนอระบบนำส่งยารูปแบบหนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจในการใช้รักษาโรคในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง จากการศึกษาในหลอดทดลองเพาะเลี้ยงก้อนมะเร็ง เมื่อบรรจุยาดอกโซรูบิซิน ไฮโดรคลอไรด์ในเซลล์สเปิร์มที่เคลื่อนที่ได้แล้วใช้คลื่นแม่เหล็กในการนำทาง พบว่าเซลล์สเปิร์มสามารถนำส่งยาได้เฉพาะที่ได้ดี กลไกการปลดปล่อยยาเกิดขึ้นเมื่อสเปิร์ม-ไฮบริด ไมโครมอเตอร์กระทบผนังของเซลล์มะเร็งแล้วว่ายเข้าไปในก้อนมะเร็งแล้วหลั่งยาออกมาผ่านการรวมกันของสเปิร์ม-เยื่อหุ้มเซลล์มะเร็ง สเปิร์มมีความสามารถในการห่อหุ้มยาเอาไว้ได้ในปริมาณสูงและมีความคงตัวในการนำส่งเมื่อเทียบกับวัสดุไมโครชนิดอื่น มีความเป็นเป็นพิษต่ำและไม่เกิดการสะสมของยา ยิ่งไปกว่านั้นสเปิร์มยังไม่เป็นโปรตีนก่อโรคและไม่เกิดเป็นโคโลนีที่ไม่พึงประสงค์เหมือนกับเซลล์อื่นหรือจุลินทรีย์ โดยสรุป สเปิร์ม-ไฮบริด ไมโครมอเตอร์เป็นต้นแบบพื้นฐานที่เข้ากันได้ทางชีวภาพและเป็นตัวเลือกที่ดีในการใช้รักษาและป้องกันมะเร็งหรือโรคทางนรีเวชอื่นในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
คำสำคัญ
Biohybrid micromotor, Female reproductive system, Gynecologic cancers, Sperm, Tumor target drug deli
วิธีสมัครสมาชิก
ขณะนี้ทางหน่วยงานเปิดให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและเริ่มทำแบบทดสอบได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์แก่สมาชิก และในปีใหม่นี้ เตรียมพบกับ web site ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรูปแบบใหม่ได้ที่ http://cpe.pharmacy.psu.ac.th/ เพียงแค่สมัครสมาชิกกับทางเรา ท่านสามารถอ่านและทำแบบทดสอบบทความทางวิชาการ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารงานประชุมของทางหน่วยงานได้เลย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น) เปิดรับสมาชิกใหม่ในเร็วๆ นี้ โปรดติดตามข่าวสารได้จากทางหน้า web site ดังกล่าวนะคะ