บทความวิชาการ
ปลาดิบ - ปัจจัยสำคัญต่อการเกิดมะเร็งตับและมะเร็งท่อนำดี
ชื่อบทความ ปลาดิบ - ปัจจัยสำคัญต่อการเกิดมะเร็งตับและมะเร็งท่อนำดี
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-1-000-002-09-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ก.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 26 ก.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การบริโภคปลาน้ำจืดดิบและปลาน้ำจืดดิบหมักเป็นปัจจัยสำคัญต่อการก่อกำเนิดมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับ เหตุผลเชิงลึกเกิดจากการได้รับตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในตับและเจริญเติบโตในทางเดินน้ำดีทั้งในและนอกตับ ซึ่งเป็นตัวสร้างพยาธิสภาพที่สำคัญร่วมกับเหตุปัจจัยอื่น โดยในปี พ.ศ.2559 องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่ามะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งท่อน้ำดีตับที่เกิดจากพยาธิใบไม้ในตับ พบในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสูงที่สุดในโลก พยาธิใบไม้ในตับสายพันธุ์ Opisthorchis viverrini เป็นสาเหตุสำคัญในการก่อกำเนิดมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับในประเทศไทย ซึ่งแนวทางการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การรับประทานเมนูอาหารจากปลาที่ปรุงสุกทุกชนิด หลีกเลี่ยงหรือเลิกการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของปลาหมักแม้จะทำให้สุกแล้วก็ตาม สร้างพฤติกรรมการถ่ายอุจจาระอย่างถูกสุขลักษณะ และทำการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ
คำสำคัญ
ปลาดิบ พยาธิใบไม้ในตับ มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี Sashimi, Liver flukes, Liver and Bile duct cancer