บทความวิชาการ
มาตรการในการควบคุมการกระจายร้านยา (The measures for control community pharmacy distribution)
ชื่อบทความ มาตรการในการควบคุมการกระจายร้านยา (The measures for control community pharmacy distribution)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-010-09-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 05 ก.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 04 ก.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ร้านยาเป็นสถานบริการทางสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน ทำหน้าที่ให้บริการด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้คำแนะนำในการใช้ยาตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มาตรการในการควบคุมการกระจายร้านยามี 3 มาตรการหลัก คือ การจำกัดเชิงประชากรศาสตร์ การจำกัดเชิงภูมิศาสตร์ และการกำหนดความเป็นเจ้าของ มาตรการควบคุมการกระจายนั้นอาจแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็อาจมีมาตรการในการควบคุมการกระจายร้านยาที่แตกต่างกันในแต่ละเขตพื้นที่
คำสำคัญ
ร้านยา (community pharmacy) มาตรการ (measure) การจำกัด (restriction)