บทความวิชาการ
บทบาทของเภสัชกรชุมชนในการบริบาลผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยากลุ่ม “gliflozin”
ชื่อบทความ บทบาทของเภสัชกรชุมชนในการบริบาลผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยากลุ่ม “gliflozin”
ผู้เขียนบทความ ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-009-09-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 05 ก.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 04 ก.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยารักษาเบาหวานกลุ่ม gliflozin เป็นยากลุ่มใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยยาตัวแรกในกลุ่มนี้คือ dapagliflozin ซึ่งปัจจุบันสามารถมีจำหน่ายในร้านยาได้ ยากลุ่ม gliflozin มีการออกฤทธิ์ที่ไม่ขึ้นกับการทำงานของอินซูลินแต่มีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ SGLT-2 ทำให้มีการขับกลูโคสออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้นและลดระดับน้ำตาลในเลือดลงตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่มีผลดีต่อผู้ป่วย เช่น ทำให้น้ำหนักตัวลดลง ลดความดันโลหิต และ ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ
คำสำคัญ
gliflozin, SGLT-2 inhibitor, เบาหวาน