บทความวิชาการ
ยาฉีดและความเสี่ยงหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบ
ชื่อบทความ ยาฉีดและความเสี่ยงหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบ
ผู้เขียนบทความ ภญ.นาริณี ไข่สมบัติ
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-1-000-002-09-2561
ผู้ผลิตบทความ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 07 ก.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 06 ก.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
หลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบ เป็นอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยที่ได้รับยาฉีดทางหลอดเลือดดำ ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เป็นสาเหตุให้นอนโรงพยาบาลนานขึ้นและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การตรวจสอบคำสั่งใช้ยาฉีดก่อนจ่ายยา (IV prescription screening) การให้บริการเตรียมผสมยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (IV infusion service) และการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) เป็นบทบาทของเภสัชกรที่สามารถป้องกันและลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี จำเป็นต้องอาศัยทักษะความรู้หลายด้านในการประเมิน บทความนี้จะกล่าวถึงองค์ความรู้ที่เภสัชกรควรมีเพื่อป้องกันและติดตามผลที่ไม่พึงประสงค์ของยาฉีดต่อผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นการป้องกันหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบจากยาฉีดที่ไม่ใช่ยาเคมีบำบัด
คำสำคัญ
ยาฉีดที่ไม่ใช่ยาเคมีบำบัด หลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบ