บทความวิชาการ
Managing Diabetes Through Nutritional Therapy : Role and Benefit of Targeted Nutrition (วารสารยาน่ารู้)
ชื่อบทความ Managing Diabetes Through Nutritional Therapy : Role and Benefit of Targeted Nutrition (วารสารยาน่ารู้)
ผู้เขียนบทความ ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-007-09-2561
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 03 ก.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 02 ก.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ ปัจจุบันทั่วโลกมีคนไข้เบาหวานอยู่เป็นจำนวนมากและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้มีอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ซึ่งรวมถึงโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญก็คือเพิ่มอัตราการตายในอนาคต โดยเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเบาหวานประเภทที่พบได้บ่อยมากที่สุด ตั้งแต่ในวัยรุ่นหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจากจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพันธุกรรมแล้ว ยังมีสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตในเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ขณะเดียวกันเบาหวานชนิดที่ 2 ยังมีความสัมพันธ์กับภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน ดังนั้น ในการรักษาคนไข้เบาหวานชนิดที่ 2 นอกจากการรักษาด้วยยาเพื่อมุ่งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว ยังจำเป็นต้องดำเนินควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วย นอกจากนี้ อาหารที่มุ่งใช้เสมือนเป็นยาหรือ medical nutrition therapy ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างจำเพาะเจาะจง ซึ่งรวมถึงอาหารทางการแพทย์เฉพาะโรคที่เรียกว่า glycemia-targeted specialized nutrition ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้เพื่อที่จะควบคุมปัจจัยต่างๆ ของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
คำสำคัญ
คำสำคัญ: เบาหวาน, เบาหวานชนิดที่ 2, metabolic syndrome, ดัชนีน้ำตาล, lifestyle modification, medical
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th