บทความวิชาการ
การให้คำแนะนำด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชื่อบทความ การให้คำแนะนำด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภญ.ศวิตา จิวจินดา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-010-09-2561
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 03 ก.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 02 ก.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การให้คำแนะนำทางโภชนาการเป็นมาตรการในการให้โภชนบำบัด เพื่อป้องกันและส่งเสริมให้การรักษาโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases, NCDs) ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น การรับประทานอาหารที่ถูกต้องและเหมาะกับความต้องการของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพราะสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคดังกล่าวนั้นเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ป่วย เช่น การรับประทานอาหารหวานจัดหรือเค็มจัด การขาดการออกกำลังกาย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ดังนั้น การควบคุมอาหารและการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้
คำสำคัญ
Carbohydrate counting, diabetes mellitus, nutrition counseling
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe