บทความวิชาการ
GPP Phase 1: Good Pharmacy Practice Phase 1 in Thailand (Mobile CPE)
ชื่อบทความ GPP Phase 1: Good Pharmacy Practice Phase 1 in Thailand (Mobile CPE)
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-006-07-2561
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 ก.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 17 ก.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ GPP Phase 1 2. เพื่อให้เข้าใจถึง GPP Phase 1 ที่เป็น Critical Defect และเกณฑ์การประเมิน 3. เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการพัฒนาร้านยาให้สอดคล้องกับ GPP Phase 1 บทคัดย่อ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 ที่ FIP/WHO ได้ประกาศ คู่มือ GPP เพื่อให้หน่วยงานและ/หรือประเทศต่างๆ ทั่วโลก นำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนอย่างเหมาะสม ในส่วนของประเทศไทยมีการริเริ่มพัฒนามาหลายยุคหลายสมัย และโดดเด่น ได้แก่ โครงการร้านยาคุณภาพ ของสภาเภสัชกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ประกาศใช้ มาตรฐานร้านยา ในปี พ.ศ. 2546 ในรูปแบบของความสมัครใจของร้านยา หลังจากนั้น อย. ประสานงานภาคีเครือข่ายร้านยา 3 องค์กร ได้แก่ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมร้านขายยา และชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จัดตั้ง สมาพันธ์พัฒนาร้านยาแห่งประเทศไทย และยกร่างกฏหมาย GPP เพื่อบังคับใช้กับร้านยา ผ่านการระดมสมองของผู้เกี่ยวข้องจนออกเป็น กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 และเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2557 ซึ่งส่งผลให้ร้านยาใหม่ทุกร้านจะต้องปฏิบัติตาม แต่ในส่วนชองร้านยาเก่าให้ระยะเวลาปรับตัวไม่เกิน 8 ปี แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 หรือ GPP Phase 1 ประกอบด้วย ข้อกำหนดทั้งสิ้น 21 ข้อ ในจำนวนนี้เป็นข้อกำหนดที่เป็น Critical Defect จำนวน 7 ข้อ แยกเป็น 5 หมวด ดังนี้ หมวดที่ 1 สถานที่ ประกอบด้วย ข้อกำหนด 5 ข้อ เป็น Critical Defect จำนวน 3 ข้อ มีคะแนนทั้งสิ้น 15 คะแนน หมวดที่ 2 อุปกรณ์ มีข้อกำหนด 4 ข้อ ซึ่งเป็น Critical Defect ทั้งหมด และมีคะแนนรวม 12 คะแนน หมวดที่ 3 บุคลากร ประกอบด้วย ข้อกำหนด 3 ข้อ มีคะแนนเต็ม 8 คะแนน หมวดที่ 4 คุณภาพยา มีข้อกำหนด 6 ข้อ มีคะแนนทั้งสิ้น 14 คะแนน และหมวดที่ 5 บริการ ประกอบด้วย ข้อกำหนด 3 ข้อ มีคะแนนรวม 5 คะแนน เมื่อรวมข้อกำหนดทั้ง 5 หมวด ของ GPP Phase 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 21 ข้อ 7 Critical Defect และ 54 คะแนน จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อให้ทันต่อใบอนุญาตประจำปี 2561 ในเดือนธันวาคม ซึ่งร้านยาเก่าจะต้องผ่าน Critical Defect ทั้ง 7 และผ่านข้อต่างๆ โดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 54 คะแนน หรือ อย่างต่ำ 37.8 คะแนน หรือ บกพร่องไม่เป็นไปตามข้อกำหนดได้ไม่เกิน 16.2 คะแนน
คำสำคัญ
Good Pharmacy Practice, GPP Phase 1,
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th