บทความวิชาการ
วิกฤตเชื้อดื้อยาสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ชื่อบทความ วิกฤตเชื้อดื้อยาสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ผู้เขียนบทความ ภญ.พัชราพรรณ กิจพันธ์ และ รศ.ดร.ภญ. จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-002-07-2561
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 16 ก.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 15 ก.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
วิกฤตเชื้อดื้อยา เป็นหนึ่งในภัยคุกคามทางสุขภาพที่สำคัญ จากการประมาณการณ์คาดว่าปัจจุบันทั่วโลกมีคนเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาประมาณปีละ 700,000 คน หากไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง คาดว่าใน พ.ศ. 2593 การเสียชีวิตจะสูงถึง 10 ล้านคน คิดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงถึง 3.5 พันล้านบาท โดยทวีปเอเชียและแอฟริกาจะเสียชีวิตมากที่สุด คือ 4.7 และ 4.2 ล้านคน ตามลำดับ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเจตนารมย์ในการต่อต้านปัญหาเชื้อดื้อยา ( Combat Antimicrobial Resistance) มาอย่างต่อเนื่อง มีรายงานการศึกษาพบว่าหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญของปัญหาเชื้อดื้อยา เกิดจากการใช้ยาไม่เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น รายงานการศึกษาทั้งในและต่างประเทศบ่งชี้ว่ายิ่งมีการใช้ยาปฏิชีวนะมากอัตราการดื้อยาของเชื้อยิ่งมากขึ้นด้วย ผลการสำรวจโดยองค์การอนามัยโลก เมื่อปี 2529 พบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของการใช้ยาเป็นไปอย่างสูญเปล่าไม่สมเหตุผล ส่งผลต่อผู้ป่วยทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษา รวมทั้งเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น
คำสำคัญ
เชื้อดื้อยา ยาปฏิชีวนะ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล