บทความวิชาการ
แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ (Health-related quality of life questionnaires)
ชื่อบทความ แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ (Health-related quality of life questionnaires)
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤตภาส กังวานรัตนกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-004-07-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 06 ก.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 05 ก.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพนับว่าเป็นผลลัพธ์ทางสุขภาพที่สำคัญทางสาธารณสุขเพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายเช่นการติดตามผลการรักษาทางคลินิกในผู้ป่วย การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงสามารถใช้ประเมินระดับคุณภาพชีวิตในกลุ่มประชากรทั่วไปและผู้ป่วยโรคต่างๆได้ ดังนั้นแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพจึงมีการพัฒนาออกมาหลากหลายชนิดตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งการเลือกใช้งานแบบสอบถามในการวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจึงต้องมีการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการวัด รวมทั้งกลุ่มประชากรเป้าหมายเพื่อทำให้การวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพมีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ, แบบสอบถาม