บทความวิชาการ
Journal Club Corner: Errors and Biases in Clinical Trial
ชื่อบทความ Journal Club Corner: Errors and Biases in Clinical Trial
ผู้เขียนบทความ อ. ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-005-06-2561
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 11 มิ.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 10 มิ.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การดูแลผู้ป่วยในปัจจุบันอาศัยข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกในการสนับสนุนการตัดสินใจ การศึกษาทางคลินิกโดยมากมักจะมีความคลาดเคลื่อน อคติ หรือปัจจัยกวนที่ส่งผลต่อการแปลผลการศึกษาได้ในระดับที่แตกต่างกันไป ทำให้ในท้ายที่สุดอาจจะกระทบกับตัวผู้ป่วยได้เช่นกัน ดังนั้น การทำความรู้จักกับชนิดและรูปแบบของความคลาดเคลื่อน อคติ และปัจจัยกวนที่พบได้บ่อยในการศึกษาทางคลินิกจะช่วยให้เภสัชกรสามารถพิจารณาความแข็งแรงของผลการศึกษาและประยุกต์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกการรักษาให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
Error, Bias, Confounder, Systematic error, Random error
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe