บทความวิชาการ
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ ABC-VED ในการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ ABC-VED ในการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
ผู้เขียนบทความ ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข ภบ. (บริบาลเภสัชกรรม), อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ภก.กิติยศ ยศสมบัติ ภม. (เภสัชกรรมคลินิก), อาจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-1-000-001-06-2561
ผู้ผลิตบทความ กองบริหารการสาธารณสุข
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 มิ.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 31 พ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยามีบทบาทสำคัญในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและเกี่ยวข้องกับบุคลากรสาธารณสุขหลายสาขา เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร กระบวนการใช้ยาจึงมีเป้าหมายหลักคือการที่ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อบ่งใช้และโรคของผู้ป่วย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่าเหมาะสมตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขซึ่งสอดคล้องกับหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นอกจากนี้ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณของโรงพยาบาล กระบวนการใช้ยาภายในโรงพยาบาลจึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ร่วมด้วย เนื่องจากการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจำเป็นและสิ้นเปลืองงบประมาณที่โรงพยาบาลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล1, 2 การวิเคราะห์ ABC-VED เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (pharmacotherapeutic committee: PTC) ตระหนักถึงการกระจายของงบประมาณด้านยาของโรงพยาบาลในการจัดซื้อยารายการต่าง ๆ
คำสำคัญ