บทความวิชาการ
ทะเบียนจัดการความเสี่ยง (Risk Register): เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงด้านยา
ชื่อบทความ ทะเบียนจัดการความเสี่ยง (Risk Register): เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงด้านยา
ผู้เขียนบทความ ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล และภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-003-05-2561
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 16 พ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 15 พ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในระบบบริหารความเสี่ยง เครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกว่าทะเบียนการจัดการความเสี่ยง (Risk Register) ที่เป็นเอกสารหลัก เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงที่สำคัญ การเลือกแผนในการหลีกเลี่ยง/ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ และการออกแบบกำกับติดตามให้เกิดกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการความเสี่ยงด้านยาของโรงพยาบาลนับว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากที่ต้องมีการวางระบบการประเมิน และวางแผนการจัดการให้เหมาะสม เพื่อจะปกป้องผู้ป่วย/ผู้รับบริการจากผลไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการด้านยา ดังนั้นการทำความเข้าใจในการนำเครื่องมือทะเบียนการจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่พบในระบบยา จะช่วยให้เกิดการสื่อสารการทำงานร่วมกันระหว่างเภสัชกรและทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการระบุความเสี่ยง และวางแผนป้องกัน มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามและประมวลผลให้เกิดการปรับปรุงมาตรการป้องกันให้รัดกุมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านยามีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในด้านยาให้มีความปลอดภัยเพิ่มยิ่งขึ้น
คำสำคัญ
Risk register, การจัดการ, ความเสี่ยงด้านยา