บทความวิชาการ
DASH DIET: กำแพงกั้นความดันโลหิตสูง
ชื่อบทความ DASH DIET: กำแพงกั้นความดันโลหิตสูง
ผู้เขียนบทความ ภญ.ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-003-05-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 09 พ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 08 พ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) DIET เป็นวิธีเลือกบริโภคอาหารเพื่อป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูงอย่างได้ผล รูปแบบอาหารจะมีโซเดียม น้ำตาล ไขมัน และเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่ปลาในปริมาณต่ำ แต่มีผัก ผลไม้ ธัญพืชเต็มเมล็ด เมล็ดพืชและผลิตภัณฑ์อาหารนมในปริมาณสูง ซึ่งหลังจากได้มีการใช้อาหาร “แดช” นี้อย่างแพร่หลาย ก็ได้มีรายงานการวิจัยแสดงถึงผลดีต่อสุขภาพในด้านอื่นๆ ได้แก่ สามารถป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เก๊าต์ กระดูกพรุน ตลอดจนถึงลดอัตราการเสียชีวิตในภาพรวมโดยไม่คำนึงถึงสาเหตุการเสียชีวิตลงได้
คำสำคัญ
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เก๊าต์ อัตราการเสียชีวิต DASH DIET