บทความวิชาการ
การใช้ Beta blockers ในผู้ป่วยโรคตับแข็ง
ชื่อบทความ การใช้ Beta blockers ในผู้ป่วยโรคตับแข็ง
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.จิตติพล ตันติวิท
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-003-05-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 03 พ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 02 พ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคตับแข็งมีโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างมากมาย ซึ่งนำไปสู่ความทุกข์ทรมานและการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้1 อย่างไรก็ตามภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาอย่างเหมาะสม ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารจากหลอดเลือดโป่งพอง(variceal bleeding) ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนหนึ่งของโรคตับแข็งซึ่งมีความสำคัญ และการป้องกันนั้นสามารถทำได้ใช้ยาที่มีอยู่อย่างแพร่หลายและใช้กันมานานอย่างเช่นยากลุ่ม beta blockers อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่าการใช้ยากลุ่ม beta blockers ในผู้ป่วยโรคตับแข็งบางกลุ่มนั้นกลับพบว่าทำให้เพิ่มโอกาสการเสียชีวิตมากขึ้น บทความนี้จึงจะเน้นในการใช้ยากลุ่ม beta blockers ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางให้เภสัชกรได้นำไปเป็นแนวทางการใช้ยาอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคตับแข็งต่อไป
คำสำคัญ