บทความวิชาการ
โรคซิฟิลิสและแนวทางการรักษา
ชื่อบทความ โรคซิฟิลิสและแนวทางการรักษา
ผู้เขียนบทความ ภญ.ลาวัณย์ สันติชินกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-002-04-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 26 เม.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 25 เม.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคซิฟิลิส เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง ปัจจุบันมีแนวโน้มของการระบาดเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการเกิดโรคติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นด้วย และอาการแสดงของโรค บางครั้งอยู่ในระยะไม่แสดงอาการ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดเพิ่มมากขึ้น แนวทางการรักษาในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนไป นอกเหนือจากการให้ยาเพียงอย่างเดียว ยังต้องเพิ่มแนวทางการรักษาด้านอื่นๆ ด้วย ได้แก่ การให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องเพศสัมพันธ์ด้านการป้องกัน การปรับพฤติกรรมเสี่ยง การตรวจคัดกรองเพื่อหาโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่อาจยังไม่แสดงอาการ การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการติดเชื้อ การนัดตรวจซ้ำเพื่อดูอาการต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาคู่เพศสัมพันธ์ด้วย แนวทางต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ป่วยและคู่เพศสัมพันธ์หายจากโรคได้ และช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
คำสำคัญ
รคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซิฟิลิส แผลริมแข็ง Keyword: Sexually Transmitted Infection, syphilis, Trep
วิธีสมัครสมาชิก
สามารถสมัครสมาชิกหน่วยการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/Yx6JKqePHxUZGuPs1