บทความวิชาการ
Saw palmetto ทางเลือกในการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต
ชื่อบทความ Saw palmetto ทางเลือกในการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต
ผู้เขียนบทความ เภสัชกร ภูมิรพี นันทวงศ์ และ รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.บุญชู ศรีตุลารักษ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-002-04-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 02 เม.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 01 เม.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Saw palmetto เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต สารสกัดจาก saw palmetto ที่นิยมนำมาใช้คือ liposterolic extract ซึ่งสารสกัดนี้มีฤทธิ์ในการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตผ่านหลายกลไก เช่น การยับยั้งเอนไซม์ 5-alpha reductase ยับยั้งการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ต้านฮอร์โมนเพศชาย ต้านการอักเสบ การศึกษาในมนุษย์นั้นยังไม่สามารถสรุปแน่ชัดได้ว่าสามารถนำมาใช้บรรเทาอาการต่อมลูกหมากโตได้หรือไม่ บางงานวิจัยพบว่ามีผลในบรรเทาอาการต่าง ๆ ที่เกิดจากภาวะต่อมลูกหมากโตได้ในขณะที่บางงานวิจัยพบว่าไม่มีผลต่างจากยาหลอก Saw palmetto เป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่มีผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยคืออาการผิดปกติในทางเดินอาหาร
คำสำคัญ
Saw palmetto, การรักษา, ภาวะต่อมลูกหมากโต, สมุนไพร, ผลข้างเคียง