บทความวิชาการ
ต้นทุนฐานกิจกรรม
ชื่อบทความ ต้นทุนฐานกิจกรรม
ผู้เขียนบทความ ผศ. ดร.ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี ภญ. นฤชยา กณาพันธุ์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-004-03-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 02 มี.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 01 มี.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ต้นทุนฐานกิจกรรม เป็นวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนโดยการเน้นไปที่กิจกรรม ถือว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดต้นทุน และผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ใช้กิจกรรมต่างๆ ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมนี้จะมีการแบ่งออกเป็นกิจกรรม และทำการปันส่วนต้นทุนฐานกิจกรรม 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกจะปันส่วนต้นทุนเข้าสู่กิจกรรม อาศัยเกณฑ์ที่ใช้เป็นฐานในการปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรม เรียกว่า ตัวผลักดันทรัพยากร (Resource driver) และขั้นตอนต่อมาจะปันส่วนต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ใช้เกณฑ์หรือปัจจัยในการกำหนดสัดส่วนการใช้กิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะทำให้สามารถระบุการใช้ทรัพยากรของผลผลิตหรือสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุนได้ เรียกว่า “ตัวผลักดันกิจกรรม (Activity driver)”
คำสำคัญ
1. เพื่อให้ทราบถึงหลักการและแนวคิดต้นทุนฐานกิจกรรม 2. เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของวิธีบัญชีต้นทุนแล