บทความวิชาการ
การระบุตัวลักษณะของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยาที่ควรป้องกันได้
ชื่อบทความ การระบุตัวลักษณะของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยาที่ควรป้องกันได้
ผู้เขียนบทความ ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-001-02-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 23 ก.พ. 2561
วันที่หมดอายุ 22 ก.พ. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางยา (adversedrug events: ADEs) เป็นอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยา โดยอาจมีความรุนแรงเล็กน้อยหรือส่งผลถึงแก่ชีวิตได้ ในมุมมองด้านการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยานั้นเป็นมุมมองในด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกระทั่งแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และทีมดูแลผู้ป่วยควรตระหนักถึงเป็นลำดับแรกในการให้บริการผู้ป่วย เภสัชกรผู้ที่มีความเกี่ยวข้องด้านยามากที่สุดจึงมีบทบาทหลักในการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยา เพราะอาจมีสาเหตุมาจากความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error: ME) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากยา(drug related problems: DRPs) และสร้างความเข้าใจการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ให้เป็นทิศทางเดียวกันทั้งโรงพยาบาล จึงจะส่งผลให้สามารถทราบสาเหตุ สิ่งที่ต้องรายงาน หรือนำมาสะท้อนผลการดำเนินการ วางแนวทางแก้ไขเพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งพบว่าการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางยา เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการให้รับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งมาตรฐาน Healthcare Accreditation (HA)และ Joint Commission International (JCI)ของสหรัฐอเมริกา
คำสำคัญ
Preventable adverse drug events, medication error, risk, patient safety, เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่คว