บทความวิชาการ
ยาเหนี่ยวนำการเกิดพิษต่อหู (Drug induced ototoxicity)
ชื่อบทความ ยาเหนี่ยวนำการเกิดพิษต่อหู (Drug induced ototoxicity)
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-002-01-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 07 ก.พ. 2561
วันที่หมดอายุ 06 ก.พ. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
มียาจำนวนไม่น้อยที่อาจก่อให้เกิดพิษต่อหูได้ โดยพิษต่อหูบางชนิดเป็นพิษแบบถาวร แต่พิษบางชนิดจะเป็นแบบไม่ถาวรคือ เมื่อหยุดยาความเป็นพิษนั้นก็หมดไป แม้ว่าส่วนใหญ่ของยาที่ก่อพิษต่อหูจะเป็นยาที่ใช้กันในบริบทของโรงพยาบาลมากกว่าที่เป็นยาในบริบทของร้านยา แต่เภสัชกรชุมชนก็จะต้องเข้าใจและให้ความใส่ใจต่อเรื่องพิษต่อหูจากยาด้วย รวมทั้งต้องรู้วิธีการป้องกันปัญหาพิษจากยา และ/หรือ จัดการกับปัญหาให้เหมาะสมเมื่อพบปัญหา เนื่องจากบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยที่รับยาจากโรงพยาบาลมาขอปรึกษาเรื่องความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากใช้ยา อีกทั้งยาหลายตัวที่จ่ายกันในร้านยาก็สามารถก่อพิษต่อหูด้วย
คำสำคัญ
cochlear toxicity, vestbular toxicity, tinnitus, hearing loss