บทความวิชาการ
ความแตกต่างของโรค Gastroesophageal reflux disease, Peptic Ulcer, Gastitis และ Dyspepsia
ชื่อบทความ ความแตกต่างของโรค Gastroesophageal reflux disease, Peptic Ulcer, Gastitis และ Dyspepsia
ผู้เขียนบทความ ภญ.อรพรรณ สุวรรณประดิษฐ์
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-001-02-2561
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 02 ก.พ. 2561
วันที่หมดอายุ 01 ก.พ. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคระบบทางเดินอาหาร (Digestive disease หรือ Gastrointestinal disease หรือย่อว่า GI disease) คือ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะในระบบทางเดินอาหาร โดยเริ่มต้นตั้งแต่ ช่องปาก ช่องคอ/ลำคอ หลอดอาหารกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ไปจนถึงทวารหนัก และยังรวมทั้งเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างน้ำย่อยอาหารด้วย ได้แก่ ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน โดยแบ่งเป็นทางเดินอาหารส่วนต้นซึ่งประกอบไปด้วย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กตอนบน (Upper GT tract) และทางเดินอาหารตอนล่าง หรือตอนปลาย (Lower GI tract ซึ่งประกอบไปด้วยลำไส้เล็กตอนล่างที่ต่อจากดูโอดีนัม ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในปัจจุบันโรคที่มีอาการแสดงเกี่ยวกับกระเพาะอาหารก็เป็นโรคที่พบได้บ่อย อาการเบื้องต้นที่คล้ายคลึงกันมักจะเริ่มจาก อาการปวดแสบ ปวดบิด จุกเสียด แน่นท้อง ซึ่งหากเราสามารถจำแนกได้ว่าอาการของโรคเกี่ยวกับกรเพาะอาหารต่างๆนั้นแตกต่างกันอย่างไร ก็จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องทันท่วงที
คำสำคัญ
GI disease, ระบบทางเดินอาหาร